แปลเพลง Good To Goodbye – Christopher ft. Clara Mae

เราเริ่มจากการรักกัน ไปสู่การจากลากัน บางทีนี่มันคง...